الوماتک اسلایدر
الوماتک اسلایدر
الوماتک اسلایدر

سیستم های اندازه گیری

شیارزن ها

برش ها

ماشین کاری مرکزی

نرم افزار

مونتاژ و تجهیزات

جوش و تمیزکن

پانچ گوشه